##

Użytkownik w procesie aktywacji Serwisu wyraził zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem 14dniowego terminu do odstąpienia od umowy co oznacza, iż Użytkownik utracił prawo do odstąpienia.


Niniejszym potwierdzamy aktywację serwisu MT: SMARTPHONE.

 

Serwis SMARTPHONE to usługa subskrypcyjna. Użytkownik otrzymuje: 1) informacje dot. ochrony telefonu 2) aplikację Avast! Mobile Security 3) klucza aktywacyjnego do pełnej wersji aplikacji na okres 1 roku. 4) możliwości zadawania pytań do expertów w zakresie telefonów komórkowych poprzez stronę pl.mysafesmartphone.com. Serwis dla użytkowników sieci: Orange Polska S.A, T-Mobile Polska S.A., P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o.

Usługodawcą i podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie jest Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, Francja wpisaną w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem  B 430 325 811. Adres e-mail do kontaktu i reklamacji: reklamacje@digitalglobalpass.com


Użytkownik będzie otrzymywał max. 3 płatne SMS/tydzień przez czas nieokreślony + 1 płatny SMS po rejestracji (6,15 zł brutto za otrzymany SMS). Opłaty pobierane przez operatorów telekomunikacyjnych. Rezygnacja w każdym czasie - wysłanie SMS o treści STOP SMARTPHONE na numer 60577 (0 zł) z numeru telefonu dla którego Serwis został zamówiony.


Aplikacja dostępna jest w języku polskim w postaci pliku o rozmiarze 14 MB do pobrania na jeden telefon komórkowy z systemem operacyjny Android (wersji >2.1.)


Reklamacje dot. Serwisu na adres e-mail: : reklamacje@digitalglobalpass.com z dopiskiem "SMARTPHONE” i wskazaniem numeru telefonu dla którego Serwis został zamówiony. Szczegóły procedury reklamacyjnej w Regulaminie.


Warunki korzystania z serwisu określa poniższy Regulamin.


Min. wiek Użytkownika 18 lat.

 

 

Regulamin świadczenia serwisu MT „SMARTPHONE”

 

I.  Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnego serwisu MT, przeznaczonego na telefony komórkowe prezentowanego przez Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, Francja wpisaną w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem  B 430 325 811 (dalej zwana „DVE”). Adres do kontaktu i reklamacji: reklamacje@digitalglobalpass.com

 

2. Z Serwisu SMARTPHONE  mogą korzystać Użytkownicy telefonów komórkowych z systemem operacyjnym Android wersji 2.1. lub nowszym. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Serwisu. Z Serwisów MT mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych w sieci Orange Polska S.A. (ORANGE), sieci T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), sieci P4 Sp z o.o. (PLAY), oraz Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS).

 

3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w granicach obowiązującego w Polsce prawa oraz  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

4. DVE nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się DVE, a więc na stronie internetowej pl.mysafesmartphone.com Regulamin dostępny jest także w siedzibie DVE.

 

5. Użytkownik korzystający z Serwisów powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu.

 

6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Serwisu:

1)        telefon komórkowy z systemem Android wersji 2.1. lub nowszym, z 14MB wolnej pamięci,

2)        połączenie z siecią Internet

3)        komputer lub inne urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np.: Internet Explorer 6 i wyższa, Firefox 4 i wyższa, Opera 10 i wyższa, Safari 3 i wyższa, Google Chrome).

 

7. Określone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Serwisu, dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej). Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

8. Treści udostępniane Użytkownikowi w ramach Serwis MT zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe, programy na telefon komórkowy i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisie treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

 

9. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udostępnianych w ramach Serwisu Obiektów Multimedialnych, wyłącznie w celach i zakresie określonym w par. IV pkt. 3 niniejszego Regulaminu, a w zakresie treści, które nie stanowią utworów wyłącznie w celach i zakresie określonych w pkt. 8 powyżej. W szczególności utwory (Obiekty Multimedialne) nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób.

 

10. Ilekroć w Regulaminie użyte są wymienione poniżej sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:

 

a.      SMS/wiadomość SMS (Short Message Service) jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z nie więcej niż 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę oraz umożliwiająca identyfikację numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.

 

b.      SMS MT/wiadomość SMS MT - (Short Message Service Mobile Terminated) jest to wiadomość  SMS wysłana do Użytkownika, w wykonaniu złożonego wcześniej przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia (subskrypcji) na otrzymywanie takich SMS-ów w określonej częstotliwości, a Użytkownik ponosi koszt otrzymania każdej takiej wiadomości.

 

c.       WAP (Wireless Application Protocol – Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) – oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.

 

d.      Obiekt Multimedialny – oznacza aplikację na telefon komórkowy Avast! Mobile Security oraz klucz aktywacyjny do aktywowania pełnej wersji aplikacji. Obiekt Multimedialny zawiera chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe, oprogramowanie na telefon komórkowy i utwory.

 

e.      Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu MT na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.

 

f.        System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.


g.      Serwis lub Serwis MT – serwis z płatnym dostępem subskrypcyjnym, w ramach którego, do momentu dezaktywacji subskrypcji przez Użytkownika, świadczone są usługi polegające na: 1) możliwości zadawania pytań do expertów w zakresie telefonów komórkowych poprzez stronę pl.mysafesmartphone.com b)  dostarczaniu Użytkownikowi SMS-ów MT w określonych częstotliwościach, z informacjami dotyczącymi ochrony antywirusowej swojego telefonu 3) dostępie do aplikacji antywirusowej Avast wraz z  kluczem aktywacyjnym, umożliwiającym aktywowanie pełnej wersji przedmiotowej aplikacji z licencją na 1 rok, z zastrzeżeniem iż klucz aktywacyjny zostanie dostarczony Użytkownikowi w sytuacji gdy Użytkownik zostanie przynajmniej 12 razy skutecznie obciążony opłatą za otrzymanie wiadomości SMS MT wysłanych do niego w ramach Serwisu.

h.      Operator telekomunikacyjny lub Operator – oznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dla którego użytkowników oraz abonentów dostępne są usługi.


II. Zasady korzystania z Serwisu

 

1. Opis Serwisu MT  dostępny jest na stronie internetowej pl.mysafesmartphone.com lub w reklamach i materiałach promocyjnych.

 

2. W celu skorzystania z usługi (aktywacji subskrypcji SMS MT) Użytkownik powinien wysłać na wskazany w tabeli poniżej w pkt. 5  numer dostępowy wiadomość SMS o podanej w tabeli określonej treści. Wysłanie wiadomości przez Użytkownika inicjuje proces świadczenia usługi (aktywacja subskrypcji SMS MT), a z chwilą otrzymania tej wiadomości przez DVE zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Koszt aktywacji subskrypcji SMS MT jest bezpłatny.

 

3. Przy aktywacji Serwisu MT należy zwrócić uwagę na znak SPACJA który powinien zostać umieszczony pomiędzy START a NAZWA SERWISU, przykładowo START[SPACJA]SMARTPHONE.

 

4. Po dokonaniu aktywacji Serwisu Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną potwierdzającą aktywację Serwisu wraz z informacją dotyczącą kosztu ponoszonego w ramach subskrypcji SMS MT oraz informacją o częstotliwości otrzymywania płatnych wiadomości SMS MT i możliwości rezygnacji z zamówionej subskrypcji. Dodatkowo Użytkownik otrzyma dane: login oraz hasło do dokończenia rejestracji na stronie pl.mysafesmartphone.com., co umożliwi Użytkownikowi zadawania pytań do expertów w zakresie telefonów komórkowych. W celu dokończenia przedmiotowej rejestracji Użytkownik powinien postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi na stronie www.

 

5. Użytkownik ma możliwość aktywacji następującego Serwisu MT:

Nazwa Serwisu MT

Numer dostępowy

Komenda aktywująca Serwis (treść SMSa)

Częstotliwość otrzymywania SMS MT w ramach Serwisów

SMARTPHONE

60577

START SMARTPHONE

3 razy/tydzień + opcjonalnie, dodatkowy SMS wysłany po rejestracji do Serwisu

 

6. W przypadku niektórych materiałów promocyjnych (promocji w Internecie), istnieje możliwość aktywacji Serwisu poprzez stronę internetową promującą Serwis. W takim wypadku, Użytkownik powinien wpisać na stronie internetowej promującej Serwis MT, swój numer telefonu. Po wpisaniu numeru telefonu Użytkownik otrzyma od Operatora na numer telefonu, który wpisał na stronie internetowej wiadomość SMS z unikalnym kodem PIN, który następnie powinien wpisać również na przedmiotowej stronie internetowej. Po aktywacji Serwisu Użytkownik może otrzymać pierwszego płatnego SMS MT.


7. Dezaktywacji Serwisu MT (rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) można dokonać w każdym czasie, wysyłając wiadomość SMS o podanej w tabeli poniżej treści na wskazany w tabeli poniżej numer dostępowy.


Nazwa Serwisu MT

Numer dezaktywujący

Komenda dezaktywująca

SMARTPHONE

60577

STOP SMARTPHONE

 

Koszt dezaktywacji Serwisu MT jest bezpłatny.

 

8. Wiadomość dezaktywującą Serwis należy w każdym przypadku wysłać z numeru telefonu komórkowego, dla którego Serwis został zamówiony (i na który to numer telefonu komórkowego wysyłany jest SMS MT).


9. Od momentu zamówienia Serwisu, Użytkownik będzie otrzymywał wiadomości SMS MT w odstępach czasu wynikających z tabeli, o której mowa w ust. 5 powyżej, aż do czasu dezaktywacji Serwisu. Jeżeli Użytkownik będący w subskrypcji zostanie przynajmniej 12 razy skutecznie obciążony opłatą za otrzymanie wiadomości SMS MT wysłanych do niego w ramach Serwisu, Użytkownik otrzyma klucz aktywacyjny, umożliwiający aktywowanie pełnej wersji aplikacji AVAST z licencją na 1 rok. Za kolejne  SMS MT Użytkownik przedłużał będzie dostęp do Serwisu, jak również otrzymywał informacje dotyczące ochrony antywirusowej swojego telefonu. Koszt jaki ponosi Użytkownik za otrzymanie wiadomości SMS MT, to:


Serwis MT

Koszt otrzymania SMS MT (netto/brutto)

SMARTPHONE

5 zł / 6,15 zł


10. Obiekt Multimedialny w postaci aplikacji antywirusowej Avast Antivirus jest dostępny dla Użytkowników do pobrania na stronie   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avast.android.mobilesecurity


III. Opłaty za Serwis SMS MT

1. Użytkownik obciążany jest opłatą za otrzymanie każdej wiadomości SMS MT wysłanej do niego w ramach Serwisu. Koszt otrzymania SMS MT podany został w tabeli w par. II ust. 9  i 10 niniejszego Regulaminu.

 

2. Opłaty pobranie są przez  Operatorów.


3. Opłata za usługi nie obejmuje opłat za połączenia WAP, w przypadku, kiedy korzystanie z usługi wymaga ściągania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji WAP. Opłaty za połączenia WAP będą pobierane przez Operatora oprócz kwot opłat za usługi, zgodnie z aktualnym cennikiem danego Operatora.


4. Opłata za usługi nie obejmuje opłat związanych z uzyskaniem przez Użytkownika dostępu do sieci Internet.


IV. Pozostałe zasady dotyczące korzystania z Serwisu

1. Realizacja zamówienia złożonego przez Użytkownika na Serwis i możliwość skorzystania przez Użytkownika z Obiektu Multimedialnego  jest uzależniona od należytego wypełnienia przez Użytkownika wymogów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz szczegółowego opisu korzystania z Serwisu oraz jego cennika. Niezależnie od wymogów określonych w innych postanowieniach Regulaminu w celu pobrania Obiektu Multimedialnego Użytkownik powinien:

a.    zapewnić, by aparat telefoniczny, na którym Obiekt Multimedialny ma być odebrany, ściągnięty czy odtwarzany przez Użytkownika, był prawidłowo skonfigurowany (w szczególności w zakresie transmisji danych, odbierania wiadomości WAP push);

b.    upewnić się przed pobraniem danego Obiektu Multimedialnego, co do kompatybilności Obiektu Multimedialnego z oprogramowaniem telefonu, na który Obiekt ten ma zostać odebrany, ściągnięty czy odtwarzany;

c.     zapewnić, by telefon Użytkownika posiadał wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania, zainstalowania, odtwarzania wybranego przez Użytkownika Obiektu Multimedialnego (minimum 14MB wolnej pamięci).

2. Użytkownik powinien chronić hasło i dostęp do swojego telefonu komórkowego/komputera lub konta umożliwiającego korzystanie z Serwisu przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.


3. Użytkownik uzyskujący Obiekt Multimedialny w ramach Serwisu ma prawo do korzystania z Obiektu Multimedialnego w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie pobrania Obiektu Multimedialnego udostępnianego jako aplikacja mobilna do telefonów komórkowych i jego zapisu w pamięci telefonu komórkowego w celu wielokrotnego odtwarzania przez czas nieoznaczony albo oznaczony, w zależności od wybranego Obiektu. Użytkownik uzyskuje uprawnienia do korzystania z Obiektu Multimedialnego wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczona jest dana usługa). W szczególności powyższe oznacza, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Obiektu Multimedialnego w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim. Użytkownikowi udzielana jest niewyłączna sublicencja w zakresie umożliwiającym korzystanie z pobranego Obiektu Multimedialnego w postaci aplikacji Avast! Mobile Security oraz klucza aktywacyjnego, wyłącznie w zakresie użytku osobistego, przez okres 1 roku od chwili aktywowania pełnej wersji przedmiotowej aplikacji.


 V. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące opłat za Serwis mogą być składane bezpośrednio do Operatora właściwego dla osoby składającej reklamację i w trybie określonym przez tego Operatora. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność DVE  wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Użytkownik ma prawo składać DVE reklamacje dotyczące Serwisu, w szczególności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Serwisu lub wykrytymi wadami.


 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja Użytkownika może zostać przesłana do DVE w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: reklamacje@digitalglobalpass.com z dopiskiem "SMARTPHONE”. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, by reklamacja określała:


a.        dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu, w tym adres email i numer telefonu;

b.        rodzaj Serwisu, którego reklamacja dotyczy,

c.         zarzuty Użytkownika,

d.        okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji,

e.        ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia.


3. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.


4. DVE zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. DVE może przesłać odpowiedź w formie wiadomości email na adres Użytkownika, jeżeli został on podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.


5. Zalecane jest aby do czasu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powstrzymał się od składania kolejnych zamówień Serwisu, którego dotyczy reklamacja.


6. Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie. Użytkownik posiada także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń min.: możliwość złożenia wniosku o rozstrzygniecie sporu do  stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej (WIIH) czy z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
VII. Postanowienia końcowe

1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, jednakże wyrażenie przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia a także potwierdzenie, iż Użytkownik jest świadomy utraty tegoż prawa wiązać się będzie z utratą prawa do odstąpienia w chwili przystąpienia do usługi.


2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm ). Dane te będą przetwarzane na zlecenie administratora przez Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, Francja Ustawy, w celu określonym w niniejszym punkcie. Dane Uczestników będą przetwarzane dla celów rozpatrywania reklamacji Uczestników. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnicy są uprawnieni do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Jeżeli Uczestnik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić wysyłając wiadomości email na adres poczty elektronicznej: reklamacje@digitalglobalpass.com umieszczając w treści żądanie wraz z numerem telefonu. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

My Safe Smartphone

Wybierz swoją kategorię
Moje zagadnieniaMoi eksperciCzęsto zadawane pytaniaO serwisieMoje Konto


.
You are in offline mode !